Toegankelijkheid

Skip to main content

Over ons

Energiek Moerdijk is een gemeenschapscoöperatie van en voor de bewoners van de gemeente Moerdijk. De leden willen dat we in Moerdijk niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Deze beginnen niet alleen wereldwijd op te raken, maar zorgen ook voor een enorme CO2-uitstoot. Er zijn gelukkig volop alternatieven. Samen werken we aan de overgang naar duurzame energie en de leefbaarheid van onze dorpen. In dat proces is Energiek Moerdijk een denktank en stimulator.

Missie

Energiezuinig en duurzaam energieverbruik voor iedereen in de gemeente Moerdijk. Dit realiseren we door samen te werken en te investeren in energiebesparing, duurzame energieproductie en kennisoverdracht.
Wij vinden energie een eerste levensbehoefte. Energie moet daarom blijvend betaalbaar en duurzaam zijn.

Als inwoners van Moerdijk dragen we de zorg en de verantwoordelijkheid voor ons leefmilieu. We moeten ervoor zorgen dat de generaties na ons ook nog kunnen genieten van een mooie en schone leefomgeving.

Visie

Wij willen projecten realiseren met als doel om duurzame energie op te wekken en dit te leveren aan onze leden en bewoners van de gemeente Moerdijk. De kracht, ondersteuning en expertise zoeken wij bij de inwoners en de bedrijven van de gemeente Moerdijk. We richten ons op haalbare en bereikbare oplossingen, namelijk:

  • Een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente Moerdijk om energieneutraal te worden.
  • Een bijdrage leveren aan het energiezuiniger maken van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen. Door samenwerking met lokale bedrijven wordt werkgelegenheid gecreëerd.
  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en realisatie van één of meerdere bronnen van duurzame energie. De opbrengsten hiervan moeten (deels) terugvloeien naar de eigen bewoners.
  • Het aanbieden van informatie over doelmatig, duurzaam maar vooral ook zuinig energieverbruik.

Onze visie is gebaseerd op de Trias Energetica. Dit is het basisprincipe om tot duurzaamheid te komen. De Trias Energetica bestaat uit drie stappen die opeenvolgend uitgevoerd moeten worden:

  1. Gebruik zo min mogelijk energie
  2. Gebruik duurzame energie, zoals zonne-energie of windenergie
  3. Gebruik energie van bronnen die op kunnen raken (aardgas, kolen) zo slim mogelijk

Moerdijk telt ongeveer 15.000 huishoudens. Samen betalen wij circa € 25 miljoen per jaar aan de gevestigde energiebedrijven voor elektriciteit en gas. Wij willen dat dit geld in de toekomst zoveel mogelijk wordt besteed aan energiebesparing en energieopwekking door en voor de Moerdijkers. De investeringen die daarvoor nodig zijn, leiden ook nog eens tot extra werkgelegenheid in onze gemeente. Het gaat namelijk om betrekkelijk eenvoudige maatregelen en installaties die door lokale bedrijven kunnen worden geplaatst. Denk aan isolatiemaatregelen, zonnepanelen en warmtepompen. Er zal ook gekeken worden naar nieuwe oplossingen die misschien nog niet bekend zijn bij deze partijen.

Meedoen?

Ben je het eens met onze missie en visie? En wil je graag meedenken en meedoen? Dat kan! Word gratis lid van Energiek Moerdijk en draag bij aan de energietransitie in onze mooie gemeente, zowel voor uzelf als voor uw mede-inwoners.