Toegankelijkheid

Skip to main content

Buitengebied Moerdijk

Moerdijks mozaïek in ontwikkeling

Energiek Moerdijk maakt werkt van duurzame energie. Kringlooplandbouw, intensieve regenval, droogte en hitte door klimaatverandering hebben grote gevolgen voor de economie en gezondheid. De vraag is hoe het buitengebied van Moerdijk van de toekomst er uit zou kunnen zien? Wat duidelijk is, is dat de relatie tussen stad en land zullen veranderen. Met extra woningen, een veranderende mobiliteit, een landbouw die zoekt naar nieuwe kringlopen met minder areaal en grotere bedrijven en met meer aansluiting op maatschappelijke doelen zoals energie- natuur- en klimaatopgaven.

Samen aan de slag
Kunnen we opnieuw naar het gebiedsplan Buitengebied kijken en verkennen voor welke nieuwe opgaven we staan in het buitengebied van Moerdijk? Veranderingen kunnen alleen effectief worden opgepakt als er intensief wordt samengewerkt.

Als Energiek Moerdijk onderschrijven we de integrale aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie. Deze kunnen alleen gebiedsgericht en grensontkennend aangepakt worden. De provinciale aanpak is een inspiratiebron voor een mogelijke aanpak in Moerdijk.

Agrarische sector onmisbaar voor vormgeven transities
Het is interessant om te verkennen hoe natuurinclusieve landbouw en landbouwkundige productie een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit (door aanleg van landschapselementen en het sluiten van kringlopen op lokaal niveau).

Vergroten van de robuustheid van het natuur- en watersysteem

Een klimaatrobuust watersysteem beschermt ons tegen hitte, droogte en wateroverlast. Waterpoort kan hier een bijdrage aan leveren.

Een topeconomie in een energiek toplandschap
Moerdijk is een dynamische gemeente: landbouw, recreatie en energietransitie. Dit heeft impact op de waardevolle landschappen, terwijl een mooi landschap belangrijk is voor de leefbaarheid en voor het vestigingsklimaat. Moerdijk kan een bijdrage leveren aan de energiebesparing en hernieuwbare energie en wordt door velen geschikt gevonden voor de energietransitie. Dit heeft impact op het buitengebied van Moerdijk en vraagt om een zorgvuldige betrokkenheid.

Sociale impact
Transities brengen sociale verandering met zich mee, bijvoorbeeld leegloop van het buitengebied en vrijkomende agrarische bedrijven. Energiek Moerdijk ziet energie als middel om de leefbaarheid in de kernen te waarborgen en de leegloop te voorkomen.

 

Manifest