Toegankelijkheid

Skip to main content

Laadpalen parkeergarage gemeentehuis

01 april 2019

De gemeente Moerdijk wil haar bedrijfsvoering verduurzamen. Medewerkers van team Vergunningen, toezicht en handhaving hebben het initiatief genomen om hier een concrete bijdrage in te leveren. Dit elektrisch alternatief voor uitvoering van toezicht zorgt namelijk voor veel minder dienstkilometers met fossiele brandstoffen met eigen auto’s. Dit initiatief wordt benut om de technische infrastructuur in de parkeergarage van het gemeentehuis geschikt te maken voor de uitrol van naar 10 en later maximaal 18 laadpalen.

 Het college besluit de raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van € 46.000 voor het aanleggen van technische voorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s in de parkeergarage van het gemeentehuis en de jaarlijkse kapitaallasten verbonden aan deze investering ad € 3.202 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, onderdeel onvoorzien structureel.

Als Energiek Moerdijk pleiten we ervoor dat in alle kernen op centrale plaatsen meer oplaadpunten voor elektrische auto’s komen, zodat elke kern bereikbaar is voor elektrische auto’s. Denk hierbij ook aan locaties als seniorencomplexen, omdat senioren wel rijden maar meestal geen verre afstanden meer afleggen. Of bij complexen met VVE, zodat ze samen slim samen gebruik kunnen maken van een electrische oplaadpalen. Het combineren van oplaadpalen met zonnepanelen op het dak van de woning of voorziening is natuurlijk ook een mooie optie.