fbpx

Stem energiebewust op 16 maart 2022

Kieswijzer gemeenteraadsverkiezingen 2022

Kieswijzer gemeenteraadsverkiezingen 2022

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. In de gemeente Moerdijk doen 8 partijen mee aan de verkiezingen. Energiek Moerdijk hecht veel waarde aan de hoofdstukken gerelateerd aan de thema's 'Energie' en 'Klimaat'.

Stembureau

Overzicht lokale politieke partijen

We hebben een overzicht gemaakt van wat onze lokale politieke partijen in het verkiezingsprogramma hebben opgenomen op het gebied van klimaat en duurzaamheid:

Kun je geen keuze maken? Vul dan het Kieskompas in om je te helpen bij je keuze.

 


Burgerbelangen Moerdijk

  • Ecologie en duurzaamheid

BBMVernieuwing(en) met rendement in energietransitie en energieopwekking. Naar 0% afval met een circulaire economie. Inspireren, initiëren en stimuleren van een duurzaam technologiecentrum: startups, spin-off’s.

BBM / BBB Bondgenoot wil samen met de geëigende partners zoals o.a. Energiek Moerdijk en STEM, concepten (door) ontwikkelen die het burgers –kopers en huurders- mogelijk maakt hun woonomgeving te verduurzamen. Dit kan simpelweg zijn door het huis te isoleren of te voorzien van zonnepanelen of een warmtepomp, maar dit kan ook het participeren zijn in een windmolen, postcoderoos of een zonnedak. Moerdijk moet zich wat ons betreft sterk maken om middelen ter beschikking te stellen om hiervoor initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. Ook hier geldt voor ons dat de samenwerkende partners en leveranciers
primair in de gemeente gevonden worden. De Gemeente en partners mogen en moeten daar wat BBM betreft in faciliteren en organiseren, maar kunnen daar geen commerciële rol in vervullen of zich voor een commercieel karretje laten spannen, actief dan wel in naam. 

Bekijk het verkiezingsprogramma 2022-2026 van BBM

 


CDA Moerdijk

  • Klimaat en natuur

CDA.pngKlimaat geeft grote zorgen en klimaatadaptie is hierbij van overlevingsbelang. Het is niet de vraag of we extremere weersomstandigheden krijgen, dat hebben we inmiddels wel ondervonden, maar hoe om te gaan met de gevolgen ervan? Als we deze wereld leefbaar willen houden voor “de mens” zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen; industrie, transportsector, autofabrikanten, landbouwsector, de overheid, maatschappelijke organisaties en wijzelf. We hebben het over de gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit die voor het CDA zo belangrijk zijn. Denken dat het allemaal wel zal meevallen en vanzelf zal goedkomen, kan echt niet meer. Klimaatverandering draait niet alleen om het plaatsen van windmolens, laadpalen en zonnepanelen. Het gaat ook over het aanplanten van veel meer bomen en planten, over waterberging, over een nieuw rioleringsstelsel, over isolatie van woningen, over anders denken en leven. Tuinen dichtstraten is misschien makkelijk voor het onderhoud, maar het water van grote regenbuien kan geen kant uit. De oplossing is echt heel eenvoudig; stenen eruit en planten erin. Ook bewuster eten, kopen en reizen dragen bij aan het klimaat. Minder afval en betere afvalscheiding dragen hier ook aan bij. Dit alles begint met goede voorlichting en informatievoorziening. Laten we binnen Moerdijk dan ook meer bewust worden van onze gedeelde verantwoordelijkheid hierin. De bijenlinten zijn een mooie aanzet geweest, maar wij kunnen als Moerdijk nog veel meer dan dat. Laten we onze dorpen en wijken inrichten op een wijze met zoveel mogelijk ruimte voor (vrije) natuur.

Samen met onze boeren en onze industrie inzetten op een duurzame toekomst door te werken aan een schonere, gezondere en nog groenere omgeving. Voor boeren is hun grond, hun dieren en de natuur het kapitaal waarmee ze werken. Veel boeren en tuinders hebben een familiebedrijf dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zij passen zich al eeuwenlang aan veranderende omstandigheden aan. Met hun vakmanschap en innovatie is een versnelling van verduurzaming haalbaar. In goede balans met de natuur, het landschap en de omgeving om hen heen. Daarvoor is een duidelijk langetermijnperspectief nodig, de ruimte om te ontwikkelen, streekproducten stimuleren voor een eerlijke prijs. Laat boeren meedoen aan trajecten van natuur inclusieve landbouw vanaf een vroeg stadium. Zij weten als geen ander wat wel al dan niet mogelijk is. Zuinig zijn op onze kostbare natuur- en landbouwgrond; geen zonnepanelen op het land of verdozing door gigantische bedrijven.

Er ligt nog een grote opgave; nieuwe woningen zullen klimaatproof gebouwd moeten worden. Bestaande woningen moeten zoveel mogelijk energiezuinig worden gemaakt of gerenoveerd. Zeker bij de verouderde woningen binnen de sociale huur rust hier een forse taak op de woningstichtingen. En er is haast geboden. Energiearmoede dient hierbij absoluut voorkomen te worden.

Hier gaan we voor:
- Creëer draagvlak voor energietransitie en klimaatadaptie door goed overleg met alle inwoners van Moerdijk.
- Betaalbare lasten die eerlijk worden verdeeld waarbij samenwerking hierbij het sleutelwoord is. Geen energiearmoede in Moerdijk.
- Blijf investeren in zonne-energie (op het dak), duurzame biomassa en energiebesparing.
- Volg nieuwe energiebronnen nauwlettend en verlies daarbij zeker niet de nadelen uit het oog.
- Ondersteun inwoners in de verduurzaming van hun woning.
- Stimuleer circulaire bedrijvigheid in eigen regio.
- Verminder huishoudelijk- en bedrijfsafval. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid.
- Maak ruimte voor structureel overleg met boeren over strategische natuurvraagstukken. Het huidige agroplatform waarmee de gemeente praat moet worden uitgebreid.
- Bescherm onze vitale landbouwgronden. Geen zonnepanelen op het land; geen verdozing van ons landschap.
- Geen nieuwe windmolens meer, we zitten aan ons limiet, zoals ook gebleken is uit de Regionale Energie Strategie.
- Ga zuinig om met onze ruimte; het is een schaars product geworden. o Stimuleer het kopen van streekproducten tegen een eerlijke prijs.

Bekijk het verkiezingsprogramma 2022-2026 van CDA Moerdijk

 

 


ChristenUnie

  • Energie, klimaat en milieu

CRU Logo FC MoerdijkRGBMensen zijn onderdeel van een prachtige schepping waarvan het bestaan in Gods handen ligt. We laden ons op in mooie landschappen en genieten van de wonderlijke schoonheid van bloemen, bomen, insecten en andere dieren. De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid. Wij willen af van olie, aardgas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energie neutrale huizen worden de norm. Grondstoffen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in en om Moerdijk. De ChristenUnie ziet graag dat de gemeente Moerdijk, als aandeelhouder in het Havenbedrijf Moerdijk, inzet op een verdere verduurzaming van industrieterrein Moerdijk en van het industrieterrein Dintelmond, gelegen op grondgebied van gemeente Moerdijk.

Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte
De ChristenUnie wil toe naar een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. De gemeente heeft de regie in deze lokale energietransitie en zorgt er ook voor dat het doel haalbaar en betaalbaar is en dat iedereen de overstap mee kan maken. Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en de inzet van warmtepomp of aansluiting op warmtenet. Bij nieuwbouw is aardgas-loos bouwen inmiddels de norm. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een eigenaar van een bestaande woning. Onze Gemeente heeft inmiddels de energie transitie voortvarend opgepakt samen met andere gemeenten en belanghebbenden. Een inwoner moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn woning aan te passen. Voorkom energiearmoede: Waar aardgas wordt vervangen door duurzame warmte, investeren we direct in isolatie zodat de totale kosten van investeringen en gebruik niet hoger worden. De gemeente moet doorgaan met het promoten en verstrekken van stimuleringsregelingen. De ChristenUnie is van mening dat bij de aanleg van (grootschalige) zonne-energieprojecten er voor de benadeelden (diegenen die overlast ervaren) voldoende compenserende effecten moeten zijn. Wanneer die compensatie niet voldoende is en/of afwezig is, kan de ontwikkeling niet doorgaan. Uitbreiding van windmolenparken en/of windmolens is niet acceptabel voor de ChristenUnie. ChristenUnie is geen voorstander van grootschalige zonneparken in ons buitengebied. ChristenUnie is voorstander van het gebruik van groene waterstof op grote schaal.

Bekijk het verkiezingsprogramma 2022-2026 van ChristenUnie Moerdijk

 

 


D66 Moerdijk

  • D66 beschermt het milieu

D66 moerdijk RGB 1024x697We laten de aarde zo achter dat onze kinderen en kleinkinderen hier ook gezond en veilig kunnen leven.

We beginnen met huizen van het gas af te halen.

We steunen mensen bij het isoleren van hun huizen.

We ondersteunen elektrisch vervoer zowel privé als openbaar.

We leggen meer groen aan in de kernen en rondom industrie.

Wij ondersteunen projecten voor groene energie, waarbij veiligheid en effectiviteit voorwaarden zijn.

Moerdijk Lokaal

  • Klimaat, duurzaamheid en milieu

Moerdijk LokaalMoerdijk Lokaal committeert zich aan de doelstelling van het klimaatverdrag van Parijs, neemt een voorbeeldfunctie en wil een voortrekkersrol. Dat betekent aan de ene kant verduurzaming maar aan de andere kant ook klimaatadaptatie. Ook de gemeente Moerdijk moet zich voorbereiden op de klimaatsverandering die inmiddels onafwendbaar is. We zijn wel kritisch over de manier waarop we tot verduurzaming komen. De inwoners van en de bedrijven in de gemeente Moerdijk dragen niet enkel de lasten maar plukken ook de vruchten.

Klimaatadaptatie

Huisje Boompje Beter!
Alle gemeenten moeten aan de slag met klimaatadaptatie. Zo ook de gemeente Moerdijk. Samen met de Provincie, Waterschap en het Rijk hebben wij afgesproken om in 2050 klimaatbestendig te zijn. We zijn als gemeente al aan de slag gegaan in de openbare ruimte. Laten we het samen doen! Samen kunnen we een verschil maken. Als we met z’n allen helpen om onze woonkernen te vergroenen, zorgen we voor een klimaatbestendig, gezond en levendig Moerdijk.

Energiearmoede
Veel huishoudens kunnen de energierekening niet of nauwelijks meer betalen en zitten daardoor noodgedwongen in de kou of in de schulden. Als het beleid van de landelijke overheid niet verandert en de energieprijzen hoog blijven of verder stijgen, krijgen veel meer huishoudens in de komende jaren te maken met energiearmoede. Inwoners die nu een gezonde financiële situatie hebben komen hierdoor ook in de problemen. Wij zien dit als een reëel risico, ook binnen de gemeente Moerdijk!

Het simpel toepassen van een tochtstrip, het vervangen van een ledlamp of de kachel een graad lager zetten is niet langer toereikend om de stijgende energiekosten te drukken. Daarom pleit Moerdijk Lokaal ervoor dat er beter gekeken wordt naar een bredere inzet van ons armoedebeleid op dit probleem, maar ook het versneld ondersteunen van inwoners met het verduurzamen en isoleren van de woning, hier kunnen de energiecoaches van Energiek Moerdijk een belangrijke rol in vervullen.

Als we vanuit de gemeente niet of nauwelijks aandacht besteden aan energiearmoede, zullen we merken dat de kosten voor de gemeente de komende jaren zullen stijgen omdat steeds meer mensen een beroep zullen moeten doen op een kwijtschelding of (schuld)hulpvraag. We moeten mensen helpen om energiearmoede te voorkomen.

Zonnepanelen
Er zijn binnen de gemeente Moerdijk genoeg daken waar nog zonnepanelen op gelegd kunnen worden. Dat gaat wat ons betreft voor de aanleg van zon op land. We zullen onze ondernemers dan ook van harte ondersteunen als zij met initiatieven komen om grootschalig zonnepanelen op daken te realiseren. We moeten wel onderkennen dat de netcapaciteit hierbij wel een risico is. We gaan steeds meer elektra opwekken, maar ook verbruiken. Waardoor de capaciteit van het net onder druk komt te staan.

Windmolens
Onze gemeente heeft een grote bijdrage geleverd aan het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie en voldoen ook ruim aan de huidige taakstellingen. Dat terwijl er in sommige andere gemeenten nog nauwelijks windmolens staan. Wij zien daarom nu niet de noodzaak om nog meer windmolens te plaatsen in onze gemeente.

Aardgasvrij wonen
In het Klimaatakkoord krijgen gemeenten een centrale rol. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden hebben wij ook in de gemeente Moerdijk eind 2021 een transitievisie warmte vastgesteld. Daarin hebben we vastgelegd wat het tijdspad is waarin we wijken gaan aanpakken en hebben we beschreven hoe we bewoners betrekken bij het aardgasvrij maken van alle woningen uit onze gemeente.
Het is nogal een opgave. In 2021 stond het aantal geregistreerde woningen in de gemeente Moerdijk op 16.629. Net iets meer dan de helft van ons energieverbruik gaat op aan warmte. Voor die warmte leunen we voor 80 procent op aardgas. Door minder of niet langer afhankelijk te zijn van aardgas voor onze warmtevoorziening, kunnen we relatief veel uitstoot van CO2 besparen. De komende jaren zullen we aan de slag gaan met de transitievisie warmte.

Water overlast/verbruik
In het huidige klimaat hebben we steeds vaker last van hevige regenbuien. Ons rioleringssysteem zal daarbij in de toekomst steeds vaker overbelast raken. Hoewel we bezig zijn met de uitvoering van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan is het ook wenselijk dat we andere oplossingen implementeren.
Ons waterverbruik is belangrijk. Door de steeds warmere zomers zijn er steeds meer mensen die een zwembad in de tuin vullen, en ook deze worden groter en groter. Het risico bestaat dat op enig moment een watertekort ontstaat. Met alle gevolgen van dien. Meer bewustwording van dit probleem is nodig, dus ook betere communicatie en voorlichting.
Moerdijk Lokaal heeft meer innovatieve ideeën om met de inwoners aan de slag te gaan deze problemen te verminderen.

Meer groen, minder verharding
Verhardingen binnen de kern veroorzaakt hittestress in de warme zomerdagen en dragen bij aan de opwarming van de aarde. U merkt dit vooral op erg warme zomer dagen wanneer u bijvoorbeeld vanuit buiten de bebouwde kom, de bebouwde kom in fietst. Of wanneer u in de avonden buiten zit en merkt dat de muren van uw huis warmte uitstralen. Wij zijn er voorstander van dat u, uw tuin zo groen mogelijk inricht. Hoe u uw tuin inricht, daar gaan wij niet over. Daar zullen we dan ook geen actief beleid op voeren. In de openbare ruimte sturen wij wel actief aan op een groenere omgeving. Bijvoorbeeld door het plaatsen van meer bomen. Tegelijkertijd moeten we daarbij opmerken dat dit ook meer (groen) onderhoud met zich meebrengt.

Bekijk het verkiezingsprogramma 2022-2026 van Moerdijk Lokaal

 

 


Onafhankelijk Moerdijk

  • Energie/Duurzaamheid

NB OM 1Ook onze gemeente moet inspanningen doen om afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs na te komen. Aandacht voor duurzame energieproductie wordt steeds belangrijker en is niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij. Niet te voorkomen is dat de inzet van deze middelen tot een zekere mate van overlast leidt. Samen met de inwoners moeten we de grenzen van wat aanvaardbaar is voor de leefomgeving bepalen. Interessante opties zijn zonne-energie en verwarming of koeling door benutting van aardwarmte. De gemeente moet (burger)initiatieven, zoals die van onder andere Energiek Moerdijk, blijven stimuleren en faciliteren.

Aandachtspunten
- Streven om elke nieuwe woning energieneutraal te laten zijn. VKP 2022-2026 1 februari 2022
- Bij het inpassen van windmolens wordt, voor zover dat binnen de bevoegdheid van de gemeente ligt, in beginsel gekozen voor de variant die het minst schadelijk is voor de leefbaarheid in de gemeente Moerdijk.
- 25% van de opbrengst windmolens A16 naar inwoners van de kernen Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek.

Bekijk het verkiezingsprogramma 2022-2026 van Onafhankelijk Moerdijk

 

 


 

PvdA Moerdijk

  • Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig

pvdaIn de komende jaren zetten we in onze gemeente alles op alles om de nu al merkbare gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige droogte zo goed als mogelijk op te vangen. Een wereld met minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit, met geïsoleerde huizen, betaalbare energielasten en meer duurzame werkgelegenheid is naast een absolute noodzaak, vooral een prachtig en wenkend perspectief. De Regionale Energiestrategie is een goede basis voor de ontwikkeling.

Geen windmolens, wel zonnepanelen
Ons polderlandschap moet open blijven en niet verder versperd raken door extra windmolens. We geloven in individuele duurzaamheid, dat wil zeggen dat duurzaamheid bij de mens zelf begint en niet in de eerste plaats door de overheid aan ons opgelegd moet worden.

Het verankeren van buurtrechten
We moedigen initiatieven van inwoners, die de sociale cohesie in een buurt/dorp vergroten, de leefomgeving vergroenen of energievoorziening verduurzamen, aan. Daarom verankeren we buurtrechten, zoals het ‘right to challenge’ en ‘right to plan’, in onze lokale verordeningen en gemeentelijk beleid.

Bekijk het verkiezingsprogramma 2022-2026 van PvdA Moerdijk

 

 


 

VVD Moerdijk

  • Evenwicht vinden om goed om te gaan met klimaat en milieu.

vvdWe willen op een slimme manier de klimaatdoelen halen terwijl we het leven ook nog leuk blijven houden.

Klimaat en duurzaamheid
De klimaatverandering vraagt een slimme aanpak. De VVD Moerdijk zoekt oplossingen om bestand te zijn tegen extreem weer en we zoeken naar nieuwe energiebronnen om onze huizen te verwarmen en van energie te voorzien.
- We willen inwoners een oplossing bieden op wijkniveau waarin er ruimte blijft om te kiezen en de kosten voor de inwoner zo laag mogelijk blijven.
- We ontwikkelen een fonds waarmee inwoners klimaatmaatregelen kunnen financieren.
- “De vervuiler betaalt”, blijft voor uw lokale VVD altijd het uitgangspunt.
- In nieuwe woningbouwprojecten kiezen we altijd voor de meest slimme aansluiting passend bij de wijk, waarbij CO2 neutraal het uitgangspunt is.
- We zetten in op een duurzaam OV met waterstof als uitgangspunt voor grote bussen en elektrisch voor het kleiner materiaal.
- Gemeentelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis en buurthuizen, moeten duurzaam zijn en waar dit kan gecertificeerd (BREEAM-NL) zijn.
- Bij inkoopprocessen moeten aanbieders die bewust omgaan met duurzaamheid voorrang krijgen.
- De stimuleringsregeling die er in Moerdijk bestaat om woningen levensbestendig te maken en te verduurzamen zetten we breed in voor particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen.
- Restwarmte van het industrieterrein kan ook gebruikt worden in onze kernen, bijvoorbeeld voor verwarming. Dit betekent dat wij groot voorstander zijn van de uitrol van het ‘Energyweb XL’.
- We zetten niet in op tiny forrests maar op grotere locaties voor bos. Dat kan rondom het Haven- en industrieterrein, bij Fijnaart aan het nieuwe vitale centrum, bij Willemstad rondom het Zwanenmeer en bij Standdaarbuiten langs de Mark.
- We spreken netwerkbeheerders aan zodat ons elektriciteitsnet op tijd klaar is om de groeiende behoefte aan stroom van met name zonne-energie mogelijk te maken.
- We willen de voormalige sloten en kreken herstellen en verbreden zodat het landschap zijn historische kwaliteit terugkrijgt, maar ook mee kan bewegen met droge of juist natte periodes.

Bekijk het verkiezingsprogramma 2022-2026 van VVD Moerdijk

 

 


 

Kieskompas Moerdijk

Het Kieskompas helpt je om je stem te bepalen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart. Aan de hand van uw antwoorden op de stellingen zie je welke politieke partij het meest overeenkomt met jouw mening. De stellingen gaan alle over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Moerdijk. In het Kieskompas vind je ook achtergrondinformatie over de partijen, zoals over de verkiezingsprogramma’s. Beantwoord nu de stellingen om je stem te bepalen, want elke stem telt!

grv20223x